Privacybeleid Usborne

Dit privacybeleid is van toepassing op de Usborne kinderboeken-website www.usborne.be.

 

De contactgegevens voor Usborne Publishing en onze EU-vertegenwoordiger gegevensbescherming worden vermeld onder ‘Verdere informatie’ aan het eind van dit beleid.

Uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons. Hieronder lichten wij kwesties in verband met uw informatie toe waarvan u op de hoogte moet zijn.

We zullen alles in het werk stellen om deze informatie te beschermen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming van tijd tot tijd, voor de doeleinden waarvoor Usborne Publishing de gegevensbeheerder is.


Welke persoonlijke informatie verzamelen we?

Als u contact met ons opneemt met een verzoek, vragen wij u naar essentiële contactgegevens (uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en uw land) om uw vraag te beantwoorden. Uw persoonlijke gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Waarom verwerken we uw informatie?

Als u contact met ons opneemt met een verzoek, zullen wij de persoonlijke informatie verwerken die u verstrekt, of die wij hebben gevraagd, inclusief uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en uw land, erop gebaseerd dat het noodzakelijk is voor de legitieme belangen die wij hebben bij het promoten van Usborne Publishing en de verkoop van zijn goederen, en dat het geen afbreuk doet of schade toebrengt aan uw rechten en vrijheden.

Om, van uw kant, deel te nemen aan onze wedstrijden of om, van onze kant, u gratis materiaal te sturen, zoals posters, badges en bladwijzers, vragen wij u om ons persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres, leeftijd en postadres. We zullen uw persoonlijke gegevens verwerken erop gebaseerd dat het noodzakelijk is voor de legitieme belangen die wij hebben bij het promoten van Usborne Publishing en de verkoop van zijn goederen (zoals hierboven beschreven). Nadat we u materiaal hebben gestuurd of u hebben laten weten dat u een wedstrijd hebt gewonnen, worden uw persoonlijke gegevens niet bewaard in onze bestanden.

Kinderen

Als u jonger bent dan 18 jaar, zorg er dan voor dat u de toestemming van uw ouder / voogd verkrijgt voordat u uw persoonlijke gegevens verstrekt aan de Usborne Website.

Kinderen jonger dan 13 jaar moeten de toestemming van een volwassene vragen vooraleer mee te doen aan een wedstrijd of persoonlijke gegevens te verzenden. Als u de ouder of voogd bent van een kind jonger dan 13 jaar, kunnen wij beperkte persoonlijke gegevens over u verwerken, zodat u het kind toestemming kunt geven om deel te nemen aan een wedstrijd. We kunnen uw contactgegevens gebruiken om met u te communiceren over het account van het kind of het gebruik van onze diensten.

Usborne apps

Usborne apps verzamelen geen informatie over hoe kinderen de app gebruiken en er zijn geen in-app aankopen. Er zijn geen links naar externe websites vanuit de apps.

 

Waar slaan we uw persoonlijke gegevens op?

We bewaren uw persoonlijke gegevens op onze servers in het VK en de EER.

Voor het leveren van een deel van onze diensten zouden we ook andere leveranciers kunnen gebruiken, van buiten Europa (zoals de VS). We zorgen ervoor dat contractuele en andere garanties van kracht zijn, om ervoor te zorgen dat uw informatie adequaat wordt beschermd en dat afdwingbare rechten en effectieve rechtsmiddelen beschikbaar zijn voor de betrokkenen.

 

Met wie delen we uw informatie?

We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven als dat nodig is om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen of verzoeken, of indien we er een legitiem belang bij hebben, bijvoorbeeld om ons contract te handhaven of toe te passen, om potentiële inbreuken te onderzoeken, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van het bedrijf of anderen te beschermen. Dit kan het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties omvatten met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met externe leveranciers die diensten voor ons uitvoeren (zoals IT- en systeemadministratiediensten, verwerkers van bestellingen en betalingsdiensten). We verzoeken al deze externe leveranciers om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te eerbiedigen en deze te behandelen in overeenstemming met de wet. We staan externe leveranciers niet toe om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden en geven ze alleen toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

Behalve zoals hierboven uiteengezet, zullen we nooit uw persoonlijke informatie (behalve anoniem verstrekte informatie) aan derden verkopen, verspreiden of vrijgeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Om sommige van onze diensten te verlenen, kunnen we de input van externe providers gebruiken die zich bevinden in landen buiten Europa (zoals de VS) die niet altijd dezelfde normen voor gegevensbeschermingswetten hebben als het VK. We zullen er echter voor zorgen dat contractuele of andere veiligheidsmaatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat uw informatie adequaat wordt beschermd en dat afdwingbare rechten en effectieve juridische middelen voor gegevenssubjecten beschikbaar zijn.

Hoe lang houden we persoonlijke gegevens bij?

Als u contact met ons opneemt met een verzoek maar geen contract met ons afsluit, zullen we uw persoonlijke gegevens normaal na zes maanden verwijderen. Als u online een van onze goederen bestelt, houden we gewoonlijk contractinformatie (inclusief persoonlijke gegevens) bij gedurende zes jaar na het einde van het betreffende contract, in het geval er zich problemen voordoen na de beëindiging van het contract.

In bepaalde gevallen is het fysiek niet mogelijk om bepaalde gegevens te verwijderen (bijvoorbeeld wanneer deze op een beveiligde externe server zijn opgeslagen). In dat geval nemen we de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze niet beschikbaar zijn voor hergebruik of openbaarmaking aan derden.

Bovenkant formulier

Uw rechten als gegevenssubject


Als gegevenssubject hebt u bepaalde wettelijke rechten, waaronder:
• Het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die over u worden bewaard
• Het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken
• Het recht om op elk gewenst moment uw toestemming te herroepen om marketingmateriaal van ons te ontvangen
• Het recht om ons te vragen om onjuiste persoonlijke gegevens over u te corrigeren
• Het recht om de beperking te vragen van persoonlijke gegevens die betrekking hebben op uzelf en die onjuist, onwettig verwerkt of niet langer nodig zijn
• Het recht om te vragen om persoonlijke gegevens over uzelf te wissen waar verwerking niet langer nodig is, of waar de legitieme belangen die wij hebben bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens worden opgeheven door uw belangen, rechten en vrijheden als het gegevenssubject
• Het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (het Information Commissioner’s Office)

Verdere informatie

In geval van vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u per e-mail contact opnemen met: [email protected], of ons schrijven op het volgende adres: Usborne Publishing Limited, 83-85 Saffron Hill, Londen, EC1N 8RT, VK.

Usborne Publishing Limited is geregistreerd in Engeland en Wales. Geregistreerd nummer 01124359.

Maatschappelijke zetel: 83-85 Saffron Hill, Londen, EC1N 8RT, VK.

Onze EU-vertegenwoordiger gegevensbescherming is Usborne Verlag GmbH, Prüfeninger Str. 20, 93049 Regensburg, Duitsland– u kunt uw vragen sturen naar: [email protected]